θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Διάλυση!

Πηγή: http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_korydallou/images/diavgeia_s.jpg

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του έργου
«Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου,
στο Δήμο Κορυδαλλού»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ΠΔ 609/85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1418/84
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3263/04 με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του
άρθρου 19 παρ. 1 του ΠΔ 171/87.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/08
5. Την υπ’ αρ. 39298/13-09-2010 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 2093/21-01-11 Όχληση για την μη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού, από την Ανάδοχο Εταιρεία.
7. Την με αρ. πρωτ. 2092/21-01-11 Ειδική Δήλωση Διακοπής των υπολειπόμενων Εργασιών του έργου, λόγω μη εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού.
8. Την υπ’ αρ. 2092/03-02-2011 Απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας περί αποδοχής
της παραπάνω ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών του έργου.
9. Το γεγονός ότι από τις 21/01/2011 έως και σήμερα το έργο βρίσκεται σε Διακοπή Εργασιών.
10. Την υπ’ αρ. 11261/24-03-2011 Ειδική Δήλωση Διάλυσης σύμβασης του έργου
«Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου, στο Δήμο
Κορυδαλλού» λόγω μη εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού.
11. Το γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής του 1ου Λογαριασμού για διάστημα
μεγαλύτερο των 2 μηνών, σύμφωνα με το από 01/04/2011 υπηρεσιακό σημείωμα του
τμήματος Λογιστηρίου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την Αποδοχή της Αίτησης του Αναδόχου για Διάλυση της με αρ. πρωτ. 39298/13-09-2010 Σύμβασης εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου, στο Δήμο Κορυδαλλού» συμβατικής δαπάνης 418.500,01 € (αξία εργασιών : 340.243,91 € συν Φ.Π.Α. : 78.256,10 €) επειδή δεν εξοφλήθηκε μέχρι σήμερα ο 1ος Λογαριασμός, καθώς έχουν τηρηθεί από πλευράς αναδόχου όλες οι τυπικές διαδικασίες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...