θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Σόλων ο Αθηναίος. (Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης- Νο 2)"Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που
κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής"
"Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. και ώρες 09.00 έως 14.00, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Κορυδαλλού, Αρμόδια κ. Εξαρχάκου Ελένη, Διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 231, τ.κ. 181.20, τηλέφωνο 210.4990400. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 31/01/2011."
Τα πράσινα, είναι απόλυτη αντιγραφή του σχετικού αποσπάσματος από τον Νόμο Καλλικράτη (άρθρο 77 που αφορά την εκλογή "
συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης".
Τα πορτοκαλί είναι απόλυτη αντιγραφή του αποσπάσματος της σχετικής προκήρυξης (Αριθμ. Πρωτ.: 2167 - 21/01/2011 ) που δημοσίευσε ο Δήμος Κορυδαλλού.

Κατά την προκήρυξη, αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/01/2011 - ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει οριστεί για την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου.
Συμπέρασμα

αν κάποιος προσέλθει σύμφωνα με τον νόμο στις 3 Φεβρουαρίου (ακριβώς με την έναρξη της συνεδρίασης), θα του πούν: φύγε από δω αδιάβαστε είσαι εκπρόθεσμος!

Πιστέψτε με, διάβασα άπειρες προκηρύξεις διαφόρων ΟΤΑ.
Η δική μας προκήρυξη αποτελεί μοναδική πρωτοτυπία.
Θα μπορούσε να προστεθεί ακριβώς λόγω της πρωτοτυπίας αυτής, ότι δεν πρόκειται για περίπτωση κοινής προκήρυξης αλλά για δημιούργημα του συντάκτη (περίπτωση πνευματικής ιδιοκτησίας).
Για αυτό μάλλον αλλάζουν διαρκώς την τοποθεσία του δυναμικού συνδέσμου της ανάρτησης προς αποφυγή κακόβουλης αντιγραφής, ιντερνετοπειρατείας κλπ...


Σύνδεσμοι:
Καλλικράτης (Άρθρο 77) Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.(1)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Παραπομπή σε ιστορικούς ηγέτες αναλόγου μεγέθους
Σόλων ο Αθηναίος

Καλλικράτης (Άρθρο 77) Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.(1)1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κα-
τοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέ-
γεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ι-
στοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και
εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχεί-
ρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που
κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου
κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαρα-
στάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να ε-
πιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως
προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν
τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο
άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη α-
κολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρ-
χών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική
ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν
επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια
πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και
την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για
πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αι-
τιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις
υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγό-
μενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και
των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να
επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεω-
μένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριά-
ντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαρα-
στάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη
σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανε-
ξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτι-
κών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμό-
τητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζε-
ται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό
της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217
του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη
διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκη-
σης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντι-
κών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις
του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοι-
νοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό
γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι
ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υπο-
χρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των
δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προ-
έδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστα-
τική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επι-
χείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτι-
κούς συμβούλους.
πηγή: Καλλικράτης (Άρθρο 77)

Η θέση του "Συμπαραστάτη" έχει προκηρυχθεί και θα συζητηθεί την Πέμπτη στις 3 Φεβρουαρίου, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως μας τα πρόλαβε άλλος (εδώ, μαζί με πρόσθετη πληροφόρηση από όλες τις πάντες).

Υπάρχουν όμως μικρά παρατράγουδα που μπορεί να εξελιχθούν σε "ζαρζαβατικά" και με αυτά θα ασχοληθεί σε επόμενη ανάρτηση το βρωμερό, το άθλιο συκοφαντικό tenekedoupoli.
Σύντομα...

(1)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

(2)
Το τελευταίο αναπάντητο ερώτημα του tenekedoupoli κρέμεται ακόμα εδώ αφού κανείς δεν παίρνει χαμπάρι...

Συμπλήρωση ανάρτησης (Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου) , επαναδιατύπωσαν την προκήρυξη συμπληρώνοντας όσα τους υποδεικνύονται με τα παραπάνω
(Και δεν είπαν ούτε ένα ευχαριστώ)

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 28/01/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 3103
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλο υς
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 03
Φεβρουαρίου 2011 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Ε.Π.Α.Λ. Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί των οδών Καραολή Δημητρίου 68 – 70 &
Ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και
του Προγράμματος « Καλλικράτης », για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
τα παρακάτω θέματα :

1) Λήψη απόφασης για την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10.
2) Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου: «Ανάπλαση οδού Αγ. Γεωργίου από πλατεία Εθν. Αντιστάσεως (Αγ. Γεωργίου)
μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και από οδό Κρήτης προς Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη και
ανάδειξή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας».
3) Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:
«Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Δάμωνος από υπάρχον φρεάτιο
προς Θερμοπυλών».
4) Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ισχύος της από 30.09.10
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του
έργου: «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στον Δήμο
Κορυδαλλού».
5) Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από χρηματικούς
καταλόγους βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
6) Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2010 – 3η
χρηματική εντολή ποσού 141.097,08€ και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Α΄
Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
7) Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου στον
Κορυδαλλό (μεταξύ των οδών Πραξιτέλους, Αθανασίου Διάκου, Δερβενακίων &
Θεμιστικλέους) για τις ανάγκες στέγασης των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου μας.
8) Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Πελοποννήσου 9
στον Κορυδαλλό.
9) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας.
10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.
11) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας – Παιδείας.
12) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.
13) Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για συγκρότηση Επιτροπής Πρασίνου –
Περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο που καλείται να παραστεί.
2. κ.κ. Βουλευτές.
3. κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου μας.
4. Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
5. Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Πρόεδρο ΤΟΣΥΝ κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Εγκύκλιοι για την κατάργηση-συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεωνΞεκίνησαν και τυπικά από σήμερα οι διαδικασίες κατάργησης ή συγχώνευσης πάνω από 5.000 δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που ανήκουν σε ΟΤΑ. Οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δύο σχετικές εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και υπογράφει ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.Σύμφωνα με τις εγκυκλίους, κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.Στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ακόμη ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).Επίσης, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» προβλέπονται συγχωνεύσεις όλων των ΝΠΔΔ σε δύο, όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο (για δήμους άνω των 300.000 κατοίκων), όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία και όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης σε μία.Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.Επιπλέον, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου νομικού προσώπου. Το τακτικό προσωπικό, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.Ακόμη, στην επιχείρηση που προκύπτει μετά τη συγχώνευση, μεταφέρεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών επιχειρήσεων, σε αντίστοιχες θέσεις, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.Το πλεονάζον προσωπικό (αορίστου χρόνου) της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.Τέλος, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για την πρωτοβάθμια και μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.
epirusgate

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Έργα συντήρησης Οδικού Δικτύου Δήμου Κορυδαλλού από την Αντιπεριφέρεια Πειραιά


Σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 , από πιστώσεις ΚΑΠ για επενδύσεις, προχωρά η Αντιπεριφέρεια Πειραιά. Ειδικότερα οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν φρεζάρισμα παλαιού οδοστρώματος, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και ανύψωση ή καταβιβασμό καλυμμάτων φρεατίων στο οδόστρωμα.

Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνει η παραπάνω συντήρηση είναι οι εξής:

· Οδός Αθηνάς από Μιαούλη έως Πλ. Ελευθερίας

· Οδός Δημητρακοπούλου από Γρ. Λαμπράκη έως Γ. Γεννηματά

· Οδός Ζαλόγγου από Πλ. Μέμμου έως Ρόδου

· Οδός Σουρή από Αβέρωφ έως Φιλικής Εταιρείας

· Οδός Παλαιολόγου από Σερρών έως Γρ. Λαμπράκη

· Οδός Δ. Διαμαντίδη από Πλ. Ελευθερίας έως Ατταλείας

· Οδός Υγείας από Αθηνάς έως Αρκαδίου

· Οδός Βαλαωρίτου από Ατταλείας έως Καραολή – Δημητρίου

· Οδός Θήρας από Μ. Ασίας έως Ταξιαρχών

· Οδός Αγ. Νικολάου από Μ. Ασίας έως Ταξιαρχών

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου επεσήμανε ότι «Από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων μας, στο νέο θεσμό της Αντιπεριφέρειας Πειραιά έχουμε θέσει ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Πρόκειται για έναν στόχο που θα κάνουμε πράξη εξασφαλίζοντας και υλοποιώντας μικρά και μεγάλα έργα σε κάθε γωνιά της Αντιπεριφέρειας Πειραιά, για τον πολίτη και της βελτίωσης της καθημερινότητάς του στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων και της ωρίμανσης μελετών και έργων».

http://proswolotaxws.blogspot.com/

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Mickey Mouse
Ω Μίκη Μίκη Μάους ευφυή
ω Μίκη Μίκη άξιον εστί
για πάρτι σου ένα ροκ εν ρολ
με 12 μετράκια από sol
Μια τούρτα αλά κρεμ σοκολά,
την ώρα που λες τα πολλά
που με χέρια ψηλά
το παίζεις ο Μπαχ και καλά
Με χρέος συμφωνίες τρείς.
Λαϊκοκλασικιστής.
Ξερνώντας μ' έναν ήχο κοινό
το δήθεν μέγα μυστικό.
Συνθηματολογίες επικές,
σε πέντε νοτούλες γλυκές.
Για μέλλον πουλάς,
αυτά που πουλιόντουσαν χθες.
Δαυϊδ με σφεντόν' από La
στις νότες το παίζεις Γολιάθ
κι ενώ ο Τσιτσάνης παίζει καθιστός
εσύ το παίζεις μουσουργός
Κουλτούρα και πολιτικά
και ψήνεις τον κόσμο μ' αυτά
και γεύεσ' εσύ του Μάρκου τη γνήσια πενιά
Κορίτσι μου κάτσε καλά !
βρε αγκάλιασέ με κι ασ' τα πολλά
Τα βρίσκαμ' ωραία ως τα χθες
και τώρα καλημέρα δε λες
Βρε πρόσεχε μ' αυτούς τους τρελούς


που τ' όνειρό τους είναι να μη ζουν

και για επάγγελμά τους δηλώνουν «Ο σώζων λαούς»

και για επάγγελμά τους δηλώνουν «Ο σώζων λαούς»
και για επάγγελμά τους δηλώνουν «Ο σώζων λαούς»
και για επάγγελμά τους δηλώνουν «Ο σώζων λαούς»

Στίχοι: Παύλος Σιδηρόπουλος
Μουσική: Παύλος Σιδηρόπουλος
Πρώτη εκτέλεση: Παύλος Σιδηρόπουλος

Maurice Bejart - Bolero de Ravel

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Έι πατριώτη, να συστηθούμε;

Στις δύο εικόνες που ακολουθούν (πρόσφατες) φαίνεται καθαρά ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Κορυδαλλού στην οδό Παπαφλέσσα με έναν εργάτη να ρίπτει εντός του μηχανικού κάδου σακούλες που δεν μοιάζουν με αστικά απορρίμματα...
(Από προχτεσινή ανάρτηση του korydallos.blogspot το παραπάνω σχόλιο και οι εικόνες)


Παρατηρώ, Σκέφτομαι, Υποψιάζομαι... Ας το ξεκαθαρίσουμε!
στην πόλη είναι σημαντικό να μαζεύονται τα σκουπίδια αλλά είναι επίσης σημαντικό το πώς μαζεύονται και πρέπει να το γνωρίζουμε.

Ας διαβάσουμε και αυτό
Αδρανή υλικά

Ευφάνταστος συνδημότης, διαβάζοντας εδώ το ιστορικό και τα ερωτήματα ισχυρίστηκε, όπως άκουσα, την ακόλουθη "πληροφορία", την οποία και μεταφέρω συνοπτικά:
Ότι, ο εικονιζόμενος (ή κάποιος συμπατριώτης του με καταπληκτική ομοιότητα),
"
είναι ημερομίσθιος εργάτης σε γνωστή κατασκευαστική εταιρεία της ευρύτερης περιοχής, η οποία εταιρεία, εδώ και αρκετό καιρό έχει αναδουλειές και απασχολεί το προσωπικό εκ περιτροπής..."
"...Ο ίδιος όμως (ή κάποιος συμπατριώτης του με καταπληκτική ομοιότητα) εθεάθη προεκλογικά να διανέμει 'πόρτα πόρτα΄ τοπικές εφημερίδες με υπέρτιτλους υπέρ γνωστού συνδυασμού (ευρύτερης) διακομματικής συμφωνίας...".


Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να υιοθετήσω, ούτε αυτά, ούτε καν να τα επαναφέρω ή να αναφέρω τα υπόλοιπα που άκουσα. Αλλά νομίζω ότι ανεξάρτητα τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει (φωτογραφίες σίγουρα υπάρχουν),
ο σημερινός Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, με παρουσία στην υπόθεση της κοινωνικής προσφοράς και μέριμνας, θα έχει ασφαλώς την ευαισθησία να μας βεβαιώσει ότι ο συμπαθής εργάτης έχει κάρτα εργασίας και βιβλιάριο ιατρικής περίθαλψης και (άρα) δεν εργάζεται ανασφάλιστος για κάποιο μικρό χαρτζηλικάκι τις ελεύθερες ώρες του (ελεύθερες από την εκμετάλλευση της ιδιωτικής επιχείρησης εννοώ).


το ιστορικό και τα ερωτήματα του korydallos.blogspot

ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μελάς από όσα αναφέρει εδώ, προκύπτει ότι μάλλον δεν επιθυμεί να αιωρούνται θέματα της αρμοδιότητάς του. Ακριβώς, σε δημόσια επιστολή του προς τους πολίτες αναφέρει:

"...Μόνο χαρά και ευχαρίστηση κέρδισα από την επικοινωνία μαζί σας..."

"επικοινωνία μαζί μας" mirmigofolia@gmail.com

Tο παρατημένο καφενείο στο Λουμπαρδιάρη.

http://filopappou.files.wordpress.com/2011/01/lompa2.jpg?w=454&h=302

Η επιχείρηση έκλεισε το 2005.

Η πρωτοβουλία μου φαίνεται εξαιρετική. Το συγκεκριμένο περιβάλλον παρά την Πειραιώτικη καταγωγή μου, πάντοτε το ένιωθα ως κάτι πολύ ιδιαίτερο από όλη την Αθήνα. Μοναδικό και φιλόξενο... Την Κυριακή λοιπόν!

Το καφενείο είναι έργο του Δημήτρη Πικιώνη, έχει κηρυχτεί μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και το προστατεύει η UNESCO. Μα πιο πολύ ακόμη, το έχουμε αγαπήσει γιατί είναι πολύ όμορφο και γιατί εκεί ζήσαμε την εφηβεία και τη νιότη μας...

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011, στις 12.00 καθαρίζουμε το παρατημένο καφενείο στο Λουμπαρδιάρη.


Θλιβερές ειδήσεις από τη γειτονιά μου.

Από γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Χωρίς ζεστό νερό και θέρμανση οι κρατούμενες...


ΤΡΟΚΤΙΚΟ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Συμβαίνουν (αλλού).

Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Δήμου Ερμιονίδας Δ. Καμιζή αύριο το πρωί στο δημοτικό κατάστημα Κρανιδίου όπου εδρεύει ο νέος Δήμος, θα συναντηθούν οι διαχειριστές ιστολογίων της περιοχής, να συζητήσουν την οργάνωση του Δήμου για την ηλεκτρονική ενημέρωση των δημοτών και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου πολίτη μέσω της ιστοσελίδας του.
Αλήθεια το τρανό παράδειγμα αυτού του δημάρχου,θα το ακολουθήσει και κανένας άλλος μεγάλος δήμος ;
Θα ανοίξουν τα ματια τους ,για να δουν οι δήμοι ,και όλοι οι εκλεγμένοι παράγοντες οτι πλεον οι πολιτες έχουν ανάγκη την άμεση πληροφόρηση και από την δημοσιογραφία των πολιτών ;
Η θα συνεχίζουν να εθελοτυφλούν, νομίζοντας ότι αν ελέγχουν κάποια μέσα, θα περνάνε την προπαγάνδα τους;
Και στην χειρότερη ,να προσπαθούν να φιμώσουν αυτές τις φωνές, άμεσα ή έμμεσα?

περισσότερα εδώ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Ράγες χωρίς τραίνο

Το ΜΕΤΡΟ "προς τον Πειραιά" περιμένει -χρόνια τώρα- να μπει σε ράγες.

Οι ράγες της εικόνας όμως δεν έχουν τραίνο για να τσουλήσει...

Η γραμμή Λεύκα (Πειραιάς) - Αγ. Διονύσης (Δραπετσώνα) "επανακατσκευάστηκε με σύγχρονα υλικά..."
...Ο ΟΣΕ όμως, ταυτόχρονα σχεδόν με το έργο, κατάργησε πλήρως την συγκεκριμένη γραμμή!!!

Το ερώτημα στο korydallos.blogspot όπου και η εικόνα:
Πόσο κόστισε στον ελληνικό λαό αυτό το άχρηστο έργο;

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Χαριστικό παζάρι βιβλίων στο Σκόρο


Βιβλία που μένουν ξεχασμένα στη βιβλιοθήκη, βιβλία που διαβάσαμε και θέλουμε να τα μοιραστούμε με άλλους... Στο χαριστικό παζάρι βιβλίων του Σκόρου που θα γίνει το Σάββατο 15 Ιανουαρίου υπάρχει χώρος για όλους! Ο Σκόρος βρίσκεται στην γωνία Ζ. Πηγής & Ερεσού στα Εξάρχεια.
http://xeblogarisma.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Στις 30 Ιανουαρίου πανηγυρικός εσπερινός. Να μη λείψει κανείς!!!

Δεν έχουν τον Θεό τους τελικά...

Από "Περιβαλλοντικό Πάρκο Περάματος" που κόστισε 3,5 δις δρχ στον ελληνικό λάο...η εκκλησία μας το παρουσιάζει πλέον ως "Οικολογικό Πάρκο Σχιστού" πακέτο με την Ι.Μ. Αγίων Πατέρων... και ταμπέλα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!

http://korydallos.blogspot.com/2011/01/blog-post_808.html

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Σηκώνοντας τον φράχτη ψηλάΈνα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια απ’ τον ειδικά περιφραγμένο χώρο του στο ζωολογικό κήπο.

Οι αρμόδιοι, ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει πολύ ψηλά, βάζουνε έναν φράχτη 3 μέτρα ψηλό.

Το επόμενο πρωί το καγκουρό έκανε …τις βόλτες του στον ζωολογικό κήπο, έξω απ’ τον περιφραγμένο χώρο.

Οι αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 μέτρα, αλλά το επόμενο πρωί, πάλι έξω το καγκουρό.

Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, κάθε μέρα πιο ψηλό φράχτη, κάθε πρωί έξω το καγκουρό. Ο φράκτης τώρα είναι στα 20 μέτρα ύψος.

Τελικά, μια καμήλα απ’ το διπλανή περίφραξη ρωτάει το καγκουρό:

- Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι θα τον φτάσουνε το φράχτη;

- Πιθανόν 50 μέτρα, εκτός αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώνει την πόρτα τα βράδια….

(Το καγκουρώ, ο φράχτης και η πόρτα - από Αριστοφάνης)

Το φυλάκιον στη φωτογραφία γνήσιο από τις φυλακές Κορυδαλλού. Φράχτης και φυλάκιον, δεν εμπόδισαν την ελικοπτεράτη απόδραση...

-

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Σκέψεις "Χουρσαλά" μετά τις δημοπρα(κ)σίες αντιδημάρχων Κορυδαλλού.


(1) Κόβει το σπάγκο και κάθεται στον πάγκο;

(2) Μαζεύει την καλούμπα και σκάει κωλοτούμπα;

(3) Αναλαμβάνει αιμοδοσίες συνεργαζόμενος άριστα με την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών ενώ φροντίζει το ταχύτερο να συναντηθεί επισήμως με τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, παρουσία φωτογράφου, ο οποίος θα αποθανατίσει και καλλιτεχνική χειραψία;

Οποιαδήποτε ομοιότητα του παραπάνω σεναρίου με παλιότερα γεγονότα στην πόλη είναι εντελώς συμπτωματική. Εξάλλου, ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, είναι ολόπιστος συνεργάτης του κυρίου Δημάρχου και δεν σκέφτεται φυσικά να παραιτηθεί από τη θέση του για επουσιώδεις αιτίες ή προσχήματα.

Ο κύριος Νίκος Χουρσαλάς, δεν συμπεριλαμβάνεται στους Αντιδημάρχους της νέας διοίκησης Κασιμάτη.


Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ο Κορυδαλλός αφήνει πίσω την αδιαφάνεια. Η νέα, (νέα) διοίκηση την έθαψε μαζί με τον παλιό το χρόνο!


Με δυό αναρτήσεις, στις 24 Ιουλίου και στις 23 Αυγούστου 2010, το tenekedoupoli είχε αναφερθεί σε ότι αφορά το αμόκ διαφάνειας που είχε εκτάκτως καταλάβει την δημοτική αρχή
(οι αναρτήσεις αυτές, εδώ και εδώ), συνοδεύονταν και με αδιαμφισβήτητα ηλεκτρονικά ντοκουμέντα (εδώ),
για τα οποία, στο Δημοτικό Συμβούλιο που ακολούθησε δόθηκαν τραγικές "απαντήσεις" από κομπάρσους υποστηρικτές και το θέμα αποσιωπήθηκε εξαιτίας -πιθανόν- και της προεκλογικής φούριας...

Είμαστε η χώρα,
όπου μια πολύ σημαντική κατηγορία εγκλημάτων, όταν εκ των υστέρων αποκαλύπτονται, αντιμετωπίζονται με τον βασικό κανόνα "περασμένα ξεχασμένα".

Είμαστε οι πολίτες
που δημιουργήσαμε και ανεχτήκαμε επί χρόνια ένα περίεργο καθεστώς: Tην μια μέρα, απαιτούμε να μας υπόσχονται, χωρίς καν - πολλές φορές, να εξετάζουμε "τι μας λένε"; "ποιός το λέει"; "πως θα γίνει"; Την άλλη μέρα, είμαστε ήδη έτοιμοι να μας απαντήσουν "περσινά ξινά σταφύλια".

Στην προκειμένη περίπτωση, πριν 15 μέρες, δηλαδή πέρυσι, το δημοτικό μας συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικόυ Δικαίου, Ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, και για χρονικό διάστημα 8 μηνών...Όπως βλεπετε στην εικόνα (1), με την απόφαση 311/2010, της 16ης Δεκεμβρίου, δεν αναφέρεται ποιές ειδικότητες; πόσοι; πότε;
Αλλά και όπως βλέπετε στην εικόνα (2),
(αφού πέρασαν και οι εκλογές)
δεν χρειάστηκε να ενημερωθεί η ιστοσελίδα, η οποία έτσι ή αλλιώς μπορεί να ενημερωθεί εκ των υστέρων όπως έγινε τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν, προκειμένου να έχουν πρώτα προσληφθεί όσοι άνεργοι είναι ...τακτικοί και παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια.

Τώρα, αν με κάτι τέτοιες, μικρολεπτομέρειες προσπαθεί ένας ΤΕΝΕΚΕΣ και ΜΙΣΟΣ να ασκήσει τη μίζερη κριτική του στην ανοιχτή, δημοκρατική - συμμετοχική δημοτική πολιτική διαφάνειας και οράματος, μία είναι η απάντηση που του αξίζει: "περσινά ξινά σταφύλια" κυρ τενεκέ!!!


Άλλες αναφερόμενες αναρτήσεις
ΚΑΚΟΙ ΝΤΥΘΗΚΑΝΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΝΕ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

παρέλαβε τη σκυτάλη η "νέα" δημοτική διοίκηση


Παρέλαβε τη σκυτάλη η νέα Δημοτική Διοίκηση.

Δημαιρεσίες & νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Κορυδαλλού

Κατά τις δημαιρεσίες στον Δήμο Κορυδαλλού εκλέχθηκαν:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Θεόδωρος Μερεντίτης.
Αντιπροέδρος: Αλεξάνδρα Κρούπη "16ΧΡΟΝΗ Πόλη"
Γραμματέας: Σπύρος Αγιοβλασίτης "Πρώτη Πόλη".

Οικονομική Επιτροπή,
τακτικά μέλη: Γιώργος Βιδάλης, Γιώργος Γκόγκος, Αλέξης Θανόπουλος, Ιωάννα Καλομπράτσου (πλειοψηφία) και Γιάννης Διάκος, Μερόπη Κατσάνου, Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου (μειοψηφία).
Αναπληρωματικά μέλη: Μιχάλης Φίλης, Λαμπρινή Μάνου, Γιάννης Μελάς (πλειοψηφία) και Ιφιγένεια Γεωργακοπούλου, Παύλος Μαρνάς (μειοψηφία).

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
τακτικά μέλη: Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, Μιχάλης Τζιρίτας, Μαρία Διακάτου, Ανδρέας Καπιτσίνος, Μιχάλης Τζιρίτας, Χαράλαμπος Τσιρακίδης (πλειοψηφία) και Καίτη Κυλάκου, Νίκος Νικολεουσάκος, Δέσποινα Παπουτσιδάκη, (μειοψηφία).
Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Γαλανοπούλου, Κώστας Καλούδης, Νεκτάριος Τσίρμπας (πλειοψηφία) και Δέσποινα Αμανατίδου, Μιχάλης Λώνας (μειοψηφία).


Νέοι Αντιδήμαρχοι για την επόμενη διετία:

Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοίκησης, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.
Περιβάλλοντος, Δημοτικής Αστυνομίας & Αυτεπιστασίας, Γιώργος Δημόπουλος.
Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Ισότητας, Λαμπρινή Μάνου.
Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Μελάς.
Οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου, Δημήτρης Χριστοφορίδης


πηγή των αντικειμενικών στοιχείων της παραπάνω ανάρτησης: http://korydallos.blogspot.com/2011/01/blog-post_2459.html

Ο κύριος Κασιμάτης, παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον εαυτό του (ενωτικά και δυναμικά μπροστά με όραμα και πράξη...)


Loading...