θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Καταργούνται ΝΠ παιδικών σταθμών, ΕΔΑΠΕ, Κέντρο Κοιν. Παρέμβασης, συγχωνεύονται Αθλητικός Οργανισμός, Πνευματικό Κεντρο.


Ενώ έχει φτάσει η 26η Φεβρουαρίου και έχει οριστεί η επόμενη συνεδρίαση για τις 28 Φεβρουαρίου, οι ενημερώσεις αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σταματούν στην 51 απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου. Απουσιάζουν από τον πίνακα περισσότερες από 20 αποφάσεις (της συνεδρίασης της 16ης Φεβρουαρίου), όπου όπως έμαθα ο κύριος Δήμαρχος διατύπωσε νέες θεωρίες και ανεπαρκέστατες εξηγήσεις για τη διακοπή του έργου "νέο Δημαρχείο", ενώ ο Αντιδήμαρχος κ. Γουρδομιχάλης (δεξί χέρι του κυρίου Κασιμάτη) προχώρησε σε μια μορφή πολιτικής εξομολόγησης (απολογίας;;), για λογαριασμό ενός ολόκληρου συστήματος - παραγόντων- που εξακολουθούν εμπράκτως να ανέχονται την παράνομη λειτουργία των καταπατητών εντός του δημοσίου χώρου.

Η ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης, σύμφωνα με την πρόσκληση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 24/02/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6918
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ Δημοτικούς Συμβούλο υς
ΕΝΤΑΥΘΑ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 28
Φεβρουαρίου 2011 στις 20:30 το βράδυ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Ε.Π.Α.Λ. Κορυδαλλού, που βρίσκεται επί των οδών Καραολή Δημητρίου 68 – 70 &
Ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και
του Προγράμματος « Καλλικράτης », για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
τα παρακάτω θέματα :
1) Λήψη απόφασης για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΕΔΑΠΕ
Δήμου Κορυδαλλού» και αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Κορυδαλλού.
2) Λήψη απόφασης για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο
Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Κορυδαλλού» και αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού
στο Δήμο Κορυδαλλού.
3) Λήψη απόφασης για την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
«Δημοτικοί Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού» και αυτοδίκαιη μεταφορά
του προσωπικού στο Δήμο Κορυδαλλού.
4) Λήψη απόφασης για την συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού» & «Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Κορυδαλλού» σ’ ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
5) Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των υπό συγχώνευση
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού» &
«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού» στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
6) Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ).
7) Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου
Συνδέσμου Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου.
8) Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.
9) Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για
την συμμετοχή του στην συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών &
μεταφορών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 63, την παρ. 1 του άρθρου 70
του Π.Δ. 28/80, τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και την παρ.
1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 και τριών Μηχανικών του Δήμου με τους
αναπληρωτές τους, με απόφαση Δημάρχου, για ποσό άνω των 2.934,70€.
10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους
για την συμμετοχή τους στην συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών & μεταφορών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 παρ. 14 και του άρθρου 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80, τις διατάξεις της παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 και ένα
υπάλληλο του Δήμου με τον αναπληρωτή του, με απόφαση Δημάρχου, ποσού έως
2.934,70€.

11) Λήψη απόφασης για α) Την παράταση του χρόνου εκτέλεσης προμήθειας 370 ΜWH
φυσικού αερίου για ένα έτος στην εταιρεία «ΔΕΠΑ Α.Ε.» προκειμένου να διασφαλισθεί η
κίνηση των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του Δήμου β) Να εξουσιοδοτηθεί ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και την έκδοση
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής προς την «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ποσού 2.318,00€.
12) Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ σε
Δημόσιο Σχολείο.
13) Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο που καλείται να παραστεί.
2. κ.κ. Βουλευτές.
3. κ.κ. Δ/ντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου μας.
4. Νομικά Πρόσωπα & Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου μας.
5. Μαζικούς Φορείς της πόλης μας.
6. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
7. Πρόεδρο ΤΟΣΥΝ κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

οι πληροφορίες λένε ότι σβήνουν με το θέμα 13 το πρόστιμο ενός που είναι αδερφός υπαλλήλου υποψηφίου δημοτικού συμβούλου που έχει τώρα και σχέση μισθοδοσίας είναι αλήθεια;

mirmigi είπε...

@ανώνυμε
δεν το γνωρίζω το θέμα

Loading...