θα μας πάρουν με τα βοτσαλάκια...

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΔΜΘ: «Αποτύπωση καλών πρακτικών σχολικών µονάδων για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και επιθετικότητας µεταξύ µαθητών».

Ο Συνήγορος του Παιδιού, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στα σχολεία της
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαπίστωσε την έντονη ανησυχία της εκπαιδευτικής κοινότητας και των µαθητών σχετικά µε την εξάπλωση βίαιων συµπεριφορών ανάµεσα σε µαθητές αλλά και το ότι το σχολείο έχει τη δυνατότητα να παρέµβει αποτελεσµατικά, τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιµετώπιση και αποτροπή των φαινοµένων αυτών. Για την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και της επιθετικότητας είναι απαραίτητο να διασφαλισθούν οι συνθήκες γενικότερης λειτουργικότητας και ευνοµίας στη σχολική κοινότητα, καθώς και να αναπτυχθεί κλίµα συνεργασίας, συµµετοχής και αλληλοσεβασµού ανάµεσα στα µέλη της, διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα των ανήλικων µελών της. Οι σηµαντικότεροι
παράγοντες προκειµένου να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη µείωση της σχολικής βίας είναι οι ακόλουθοι


Διαµόρφωση καλού σχολικού κλίµατος επικοινωνίας, διαλόγου και εµπιστοσύνης,
ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. Το κλίµα επικοινωνίας και διαλόγου θα
πρέπει να υποστηρίζεται έµπρακτα τόσο από το Διευθυντή της σχολικής µονάδας,
όσο και από τους εκπαιδευτικούς µέσα στις τάξεις.
Αξιοποίηση του θεσµού των µαθητικών συµβουλίων για την ενίσχυση της ανάδειξης των απόψεων των µαθητών.
Παρακολούθηση και προστασία των µελών της σχολικής κοινότητας από
οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Κάθε εκπαιδευτικός ή µαθητής θα
πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του ή τα παράπονά του και εφόσον
χρειάζεται, να λαµβάνει εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης βλαπτικών
συµπεριφορών.
Επαρκής ενηµέρωση των µαθητών και επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά µε την
άσκηση, το σεβασµό και την προστασία των δικαιωµάτων όλων των µελών της
σχολικής κοινότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις και ενηµερώσεις
σχετικά µε την άσκηση βίας, πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους τρόπους που µπορεί
να αποτραπεί µε την συνδροµή όλων.
Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης µε την συνδροµή του Προϊσταµένου
Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό
βίας και ανάθεση ρόλων συµβούλων σε εκπαιδευτικούς µε ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να εξηγούν τις
συµπεριφορές τους, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα από
την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια συµφιλίωσης µεταξύ των
εµπλεκόµενων.
Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των µερών και µε την
συνδροµή του Σχολικού Συµβούλου αλλά και του Προϊσταµένου Επιστηµονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.
Ενίσχυση του ρόλου των µαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων,
ενδεχόµενα µέσα από τη δηµιουργία οµάδων φιλίας ή διαµεσολάβησης, ανάλογα µε
τις δυνατότητες υποστήριξης των οµάδων αυτών από τους εκπαιδευτικούς της
σχολικής µονάδας.
Ανάπτυξη προαιρετικών οµαδικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους µαθητές και βοηθούν στην καλλιέργεια στενότερων δεσµών και σχέσεων συνεργασίας µεταξύ τους (π.χ. οµάδες εφηµερίδας, περιοδικού, αθλητισµού, ιστολoγίου κ.τ.λ.).
Τακτική επικοινωνία µε τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους, έτσι ώστε να
βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και στους προβληµατισµούς τους, επικοινωνώντας
διαλεκτικά µαζί τους.
Συνεργασία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, τόσο σε επίπεδο σχολικού
συµβουλίου, όσο και µέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενηµέρωσης,
συζητήσεων, εκθέσεων που θα προάγουν τις ειρηνικές σχέσεις αλλά και την
εγρήγορση όλων, µε απώτερο στόχο την αποτροπή της εκδήλωσης µορφών βίας,
επιθετικότητας και εκφοβισµού µεταξύ µαθητών.
Με την αδιαµφισβήτητη συµβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
ευελπιστούµε στη συνεργασία σας, για την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων, µε σεβασµό στα δικαιώµατα όλων των µελών τους.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
sotiras

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Loading...